นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงิน/MD&A ดูทั้งหมด

56-1 One Report

ดูทั้งหมดปี 2566  ไตรมาสที่ 3
ปี 2565  สรุปงบการเงิน
ปี 2564  สรุปงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : แบบคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
แจ้งการทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W2 ครั้งที่ 1 (F53-5)

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


STOCK PST