นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  3M/2563 3M/2564 2563 2562 2561
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
รวมสินทรัพย์ 10,219.17 8,517.08 8,199.74 10,236.55 6,763.94
รวมหนี้สิน 3,310.71 2,685.41 2,448.36 3,336.27 2,805.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,901.34 5,827.21 5,753.26 6,896.14 3,133.69
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)          
รวมรายได้ 583.79 675.68 2,673.64 5,183.90 2,984.75
รวมค่าใช้จ่าย 545.56 594.62 3,559.07 3,076.40 2,752.49
EBITDA 66.28 101.25 -782.92 3,646.46 358.69
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 37.89 80.32 -886.53 3,520.31 234.16
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.20 53.18 -1,005.36 3,128.78 84.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.02 -0.42 0.38 0.01
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 39.41 195.11 -145.41 -622.50 183.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -61.12 -55.72 1,099.72 1,440.51 -556.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -22.59 -133.53 -951.30 -967.31 238.57
เงินสดสุทธิ -44.29 5.86 3.01 -149.30 -135.00
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 61.51 -15.04 -15.90 62.39 2.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 39.28 -9.01 -9.62 41.41 3.74
อัตรากำไรสุทธิ 0.82 7.87 -38.04 60.43 3.77
EBIT Margin 6.49 11.89 -33.16 67.91 7.85
อัตรากำไรขั้นต้น 13.73 13.49 12.30 13.26 12.78
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.48 0.46 0.43 0.48 0.71