นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
    2563 2562 2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ   2,636.21 3,171.73 2,944.69
ต้นทุนขายและบริการ   2,312.01 2,751.22 2,568.22
กำไรขั้นต้น   324.19 420.51 376.46
EBITDA   (782.92) 3,642.55 356.07
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (1,005.36) 3,128.78 84.64
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์   8,199.74 10,236.55 6,763.94
หนี้สิน   2,448.36 3,336.27 2,805.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น   5,751.37 6,900.27 3,958.79
ทุนที่เรียกชำระแล้ว   1,185.97 1,185.97 655.53
อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)   (11.03) 36.85 1.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)   (15.90) 62.39 5.33
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)   12.30 13.26 12.78
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)   (38.07) 47.49 3.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.43 0.48 0.90
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)   2.43 0.58 0.48