นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ชื่อย่อหลักทรัพย์ PSTC
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 02 993 8982 โทรสาร 02 993 8983
เว็บไซต์ http://www.pst.co.th
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการทั้งหมด 2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานหลักและทดแทน 3. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และ 4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 19 ธันวาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 1,185,974,790.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,185,974,790.00 บาท 
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 2,371,949,580  หุ้น 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ( ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 )
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1. นายธนัช ปวรวิปุลยากร 556,500,000.00  23.46
2. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 117,320,000.00  4.95
3. นางวัลลภา ไตรโสรัส 113,848,000.00 4.80
4. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 105,000,000.00 4.43
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 80,000,000.00 3.37
6. นายกัมพล ตติยกวี 66,642,935.00 2.81
7. นางวิรัชดา ตติยกวี 59,773,132.00 2.52
8. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 55,000,000.00 2.32
9. บริษัท  บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 54,197,100.00 2.28
10. นายสุรเดช  มาลัยทอง 39,210,040.00 1.65
11. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 37,845,000.00 1.60
12. นายพรเทพ  บูรณกุลไพโรจน์ 37,620,140.00 1.59
13. บริษัท  เพรสทีจ 2015 จำกัด 34,609,600.00 1.46
14. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 32,330,000.00 1.36
15. นายภาณุ ศีติสาร 25,750,016.00 1.09
16. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำกัด 24,204,175.00 1.02
17. นายสัมพันธ์  ติงธนาธิกุล 22,644,000.00 0.95
18. นายประติพงศ์  พรประดิษฐ์ 21,793,600.00 0.92
19. นายสัญชวัล  อิงคภาคย์ 20,030,300.00 0.84
20. นายสุทธิ  มุ่งดี 20,000,000.00 0.84
21. นายอิทธิเดช  อนุสสรราชกิจ 17,341,492.00 0.73
22. นายชัยณรงค์  เกรียงโกมล 15,658,819.00 0.66
23. นายสุทธิโชค  ธีรนิติ 11,600,000.00 0.49
24. นางนิภา  ธีรนิติ 11,141,400.00 0.47
25. นางสุกัญญา  วนิชจักร์วงศ์ 10,800,000.00 0.46
26. นายสมบูรณ์  ศิริตระกูลชัย 10,600,000.00 0.45
27. นายอัณณพ  พุ่มกุมาร 9,860,000.00 0.42
28. นางสาวนันท์ธร  ไม้ทองดี 9,560,000.00 0.40
29. นางสาวภัทรภร  เงินงอกงาม 8,823,260.00 0.37
30. นายศรัณ  กาญจนชัยภูมิ 8,700,040.00 0.37

 

รายชื่อบริษัทที่บริษัทฯเข้าลงทุน
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละที่ถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท    
1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
3. บริษัท วินด์โกกรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 100
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 100
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 51
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
15. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 100
19. บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน 10
20. บริษัท พีวี กรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19.99
21. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
22. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
23. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
24. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
25. บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด การให้บริการก่อสร้าง 90
26. บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย    
27. กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ ขายผลิตภัณฑ์พลังงาน 100
28. บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 70
บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด    
29. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
30. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
31. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
32. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
33. บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
34.บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15
     บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)
35. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 100
36. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ 55.4*

* เงินลงทุนในการร่วมค้า ตามอำนาจควบคุมของบริษัท