นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อย่อหลักทรัพย์ PSTC
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 02 526 9999 โทรสาร 02 408 6235
เว็บไซต์ http://www.pst.co.th
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการทั้งหมด 2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานหลักและทดแทน 3. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และ 4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 19 ธันวาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 1,185,974,790.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,185,974,790.00 บาท 
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 2,371,949,580  หุ้น 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ( ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 )
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1. นายธนัช ปวรวิปุลยากร 556,500,000.00  23.46
2. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 117,320,000.00  4.95
3. นางวัลลภา ไตรโสรัส 113,848,000.00 4.80
4. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 105,000,000.00 4.43
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 80,000,000.00 3.37
6. นายกัมพล ตติยกวี 66,642,935.00 2.81
7. นางวิรัชดา ตติยกวี 59,773,132.00 2.52
8. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 55,000,000.00 2.32
9. บริษัท  บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 54,197,100.00 2.28
10. นายสุรเดช  มาลัยทอง 39,210,040.00 1.65