เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1st Trading Day, 19 ธันวาคม 2557

วันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC มีความภาคภูมิใจ ในโอกาสที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก

PSTC มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และพลังงานของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ รวมถึงลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังชีวภาพ และพลังงานขยะ

และในอนาคต PSTC มีแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการลงทุนเอง และการให้บริการวิศวกรรม จัดหาและรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าอีก 8 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 7 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ ในรูปแบบพลังงานความร้อนอีก 1 โครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจพลังงานทดแทนในระยะยาวต่อไป

ในนามผู้บริหารของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะนำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เรามี ผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป