เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ด้านธุรกิจงานขาย    จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 
     
ด้านธุรกิจบริการ    ให้คำปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนา
    โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
     
ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรม   โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐานเพื่อ
พลังงาน    ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
     
ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการ   มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยคำนึงถึง
ลงทุน    สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     
ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และ   ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มี
โครงการ    การเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
     
ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจาก   เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน
พืชพลังงาน   เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
     
ด้านธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียม   เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
เหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์    
     
ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดย   เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
ระบบขนส่งทางท่อ    
     
ด้านผลตอบแทน     มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม
     
ด้านบุคลากร    พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
     
ด้านการจัดการ    บริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  •  
  •  
  •