เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การกำกับดูแลกิจการ

         

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
ปัจจัยความเสี่ยง
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
จรรณยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

 

กฏบัตรคณะกรรมการ
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

 

เอกสารสำคัญบริษัท
ข้อบังคับบริษัท