เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

              ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่พบกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างทั้ง COVID-19 และเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีผลสำเร็จจากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลงนามสัญญากู้ยืมเงินโครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อมูลค่ากว่า 7,800 ล้านบาท การลงทุนในโครงการ Private PPA กับภาคเอกชนและส่วนราชการ และการขาย LNG ที่มีการคาดการณ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลูกค้าอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจาก LPG มาใช้ LNG รวมทั้งการต่อยอดการขาย LNG ไปยังธุรกิจยานยนต์ภาคขนส่งในการดัดแปลงการใช้เชื้อเพลิง CNG เป็น LNG ได้

              กระผมในฐานะประธานกรรมการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะนำพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโต โดยมุ่งเน้นการลงทุนและขยายธุรกิจที่มีผลตอบแทนดี และจะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความเจริญให้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

              ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน