นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 1 และบัญชี 2) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2561
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ประวัติโดยสังเขปของนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : สารสนเทศบัญชี (2) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : นโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระทีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 นโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุม