นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ถือหุ้น
26 ต.ค. 2021
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26 ต.ค. 2021
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 ก.ค. 2021
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 ก.ค. 2021
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (BGE3)
13 ก.ค. 2021
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การงดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เปลี่ยนสถานที่ประชุม)
13 ก.ค. 2021
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
26 เม.ย. 2021
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
22 พ.ค. 2020
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมุลค่าหุ้นที่ตราไว้
22 พ.ค. 2020
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
22 พ.ค. 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
22 พ.ค. 2020
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
22 พ.ค. 2020
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน
22 พ.ค. 2020
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน website ของบริษัทฯ
22 พ.ค. 2020
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 พ.ค. 2020
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 พ.ค. 2020
แจ้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของโรงไฟฟ้าสระยายโสม
22 พ.ค. 2020
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
27 เม.ย. 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 ก.พ. 2020
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 2020