นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
29 พ.ย. 2023
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
15 พ.ย. 2023
แจ้งการทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
14 พ.ย. 2023
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W2 ครั้งที่ 1 (F53-5)
14 พ.ย. 2023
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
10 พ.ย. 2023
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
18 ต.ค. 2023
Notification of the Procedure for the Exercise of Rights to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Power Solution Technologies Public Company Limited under the PSTC-W2 Warrants (Exercise No.1)
18 ต.ค. 2023
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
18 ต.ค. 2023
Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of Power Solution Technologies Public Company Limited No. 2 (PSTC-W2)
18 ต.ค. 2023
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิหุ้นสามัญ ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PSTC-W2"
18 ต.ค. 2023
แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและแต่งตั้งรักษาการ
15 ส.ค. 2023
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
15 ส.ค. 2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15 ส.ค. 2023
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
15 ส.ค. 2023
การชี้แจงสารสนเทศเของบริษัท
24 พ.ค. 2023
การให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ TPN (แก้ไข)
16 พ.ค. 2023
การให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ TPN
16 พ.ค. 2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
16 พ.ค. 2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ค. 2023