นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

รายงานประการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี