นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
26 เม.ย. 2021
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
22 พ.ค. 2020
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมุลค่าหุ้นที่ตราไว้
22 พ.ค. 2020
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
22 พ.ค. 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
22 พ.ค. 2020
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
22 พ.ค. 2020
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน
22 พ.ค. 2020
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน website ของบริษัทฯ
22 พ.ค. 2020
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 พ.ค. 2020
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 พ.ค. 2020
แจ้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของโรงไฟฟ้าสระยายโสม
22 พ.ค. 2020
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
27 เม.ย. 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 ก.พ. 2020
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 2020
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 2020
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 ก.พ. 2020
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
14 ก.พ. 2020
การเข้าลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จำกัด)
13 ก.พ. 2020
ได้รับหนังสือสนองซื้อจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการว่า โครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์พลังงาน
24 ม.ค. 2020
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
06 ธ.ค. 2019