นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน(1/2)
05 ก.ย. 2019
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
05 ก.ย. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด และการเสนอขายหุ้น PP(แก้ไข 2)
05 ก.ย. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2019
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด และการเสนอขายหุ้น PP(แก้ไข)
08 ส.ค. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด และการเสนอขายหุ้น PP
07 ส.ค. 2019
การได้รับบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง จาก บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
02 ส.ค. 2019
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
26 ก.ค. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 2019
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนทางเว็บไซต์ของบริษัท
07 พ.ค. 2019
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
02 พ.ค. 2019
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 พ.ค. 2019
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
09 เม.ย. 2019
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 มี.ค. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข3)
05 มี.ค. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2)
28 ก.พ. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
28 ก.พ. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 ก.พ. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2019