นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)_แก้ไข
14 พ.ย. 2019
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562_แก้ไข-กำไรต่อหุ้น (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2019
การจัดตั้งบริษัทย่อยและเข้าลงทุนในบริษัทอื่น (TSHI & BIGCOM)
13 พ.ย. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 พ.ย. 2019
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พ.ย. 2019
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2019
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (แก้ไข)
07 พ.ย. 2019
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด)
06 พ.ย. 2019
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
01 ต.ค. 2019
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
27 ก.ย. 2019
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)(แก้ไข)
26 ก.ย. 2019
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (หุ้นสามัญของ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด)(แก้ไข)
26 ก.ย. 2019
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
25 ก.ย. 2019
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (TPN)
25 ก.ย. 2019
แจ้งผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
25 ก.ย. 2019
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (หุ้นสามัญของ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด)
25 ก.ย. 2019
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.ย. 2019
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
19 ก.ย. 2019
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั่งที่2/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท(แก้ไขหัวข้อข่าว)
05 ก.ย. 2019
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน(2/2)
05 ก.ย. 2019