นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
11 เม.ย. 2018
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
02 เม.ย. 2018
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
02 เม.ย. 2018
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
20 มี.ค. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข
28 ก.พ. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 ก.พ. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข
28 ก.พ. 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 ก.พ. 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W1 (F53-5)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
29 ม.ค. 2018
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 ม.ค. 2018
กำหนดการใช้สิทธิของ PSTC-W1 ครั้งที่ 4
04 ม.ค. 2018
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
22 ธ.ค. 2017