นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั่งที่1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2019
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-WA (F53-5)(แก้ไข)
28 ก.พ. 2019
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-WA (F53-5)
28 ก.พ. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (แก้ไข)
28 ก.พ. 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
28 ก.พ. 2019
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
28 ก.พ. 2019
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ PSTC-W1 ครั้งสุดท้าย
28 ก.พ. 2019
การเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมัน การเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด แต่งตั้งกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
28 ก.พ. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
28 ก.พ. 2019
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
28 ก.พ. 2019
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562
28 ก.พ. 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
27 ส.ค. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
27 ส.ค. 2018
แจ้งการลาออก และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
27 ส.ค. 2018
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 สิงหาคม 2561
27 ส.ค. 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W1 (F53-5)
27 ส.ค. 2018
กำหนดการใช้สิทธิของ PSTC-W1 ครั้งที่ 5
27 ส.ค. 2018
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (แก้ไข)
27 ส.ค. 2018
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
27 ส.ค. 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15 พ.ค. 2018