เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 • คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
  ประธานกรรมการบริษัท
 • คุณกัมพล ตติยกวี
  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
 • คุณปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์
  กรรมการ/กรรมการบริหาร

 • คุณปรัชญา นิยมไทย
  กรรมการอิสระ
 • คุณสุวิทย์ สิงหจันทร์
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • คุณวรพงศ์ จำจด
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 • ดร. สกุล พจนารถ
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ