เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

  • คุณสุวิทย์ สิงหจันทร์
    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • คุณวรพงศ์ จำจด
    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  • ดร. สกุล พจนารถ
    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ