นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลสารสนเทศ

หนังสือชี้ชวน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
        ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
        ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
        ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
        ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสอนขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด 3 เดือน ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
เอกสารแนบ งบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เอกสารแนบ งบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เอกสารแนบ งบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน