เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ ควบคู่กันโดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนั้น เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อให้เกิดวามชัดเจน ต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทฯ จึงจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหร และพนักงาน ได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน พนักงาน และสังคมส่วนร่วม