ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

บอร์ด PSTC อนุมัติ เพิ่มทุน ' ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค' เป็น 1.8 พันลบ. เพื่อดำเนินงานต่อเนื่อง-ใช้เป็นเงินหมุนเวียนกิจการ

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (30 เมษายน 2562)----นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 ประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์2562ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) (โดยบริษัทถือหุ้นใน BIGGAS ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ51) โดยก่อนการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียน 1,350,000,000 บาท หุ้นสามัญจ านวน 13,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ร้อยละ 92 GL Energy Solutions (HK) Co.,Ltd. ร้อยละ 8 หลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียน 1,800,000,000 บาท หุ้นสามัญจ านวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ร้อยละ 93 GL Energy Solutions (HK) Co.,Ltd. ร้อยละ 7

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (“โครงการระบบท่อขนส่งน ้ามันฯ”) ซึ่งจะด าเนินการโดย TPN ซึ่งสอดคล้องกันกับการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน ้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 7/2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของTPN ทั้งนี้การเพิ่มทุนของ TPN ดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรวมค านวณวัดขนาดรายการแล้วใน สารสนเทศของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั ้งที่7/2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561