ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTCไฟเขียว พีเอสที เอนเนอร์ยี ขายหุ้น20% ให้ ฐิตาภรณ์ ศิลปรัศมี-อลิสา สีดาธนาพัฒน์ เหตุมีประสบการณ์ทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10เมษายน2562)------นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)PSTC เปิดเผยว่า    เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จํากัด (บริษัทย่อย) จําหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด (“MSW 1") จํานวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ให้ นางสาวฐิตาภรณ์ ศิลปรัศมี นางสาวอลิสา สีดาธนาพัฒน์ ในราคารวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยเมื่อคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น จะทําให้ขนาดของรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์มีขนาดรายการต่ํากว่าร้อยละ 15 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 3  การจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสําคัญของบริษัทตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป") แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการยกเลิกการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชําระ แล้วของบริษัทที่เข้าลงทุน

บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET")

"บริษัทฯจะได้รับเงินสดจํานวน 5,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน ราคาพาร์ มูลค่าของสินทรัพย์ที่จําหน่ายไป หุ้นสามัญจํานวน 2,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท"นางสาวอนงค์กล่าวและว่า ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท การขายหุ้นของ MSW 1 จะทําให้บริษัทมีผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาที่เหมาะสม และสามารถขยายการ เติบโตทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท