ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ไบโอโกกรีน ผ่านประชาคมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดชัยนาท

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน ได้จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 0.99 เมกะวัตต์ โดยมีนายเบญจพล ชะนะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ 2 และหมู่ 4 ในตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคมในครั้งนี้อย่างคึกคัก

โดยการจัดประชาคมดังกล่าว คุณชุตินันท์ กิจสำเร็จ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด และคณะทำงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นระบบปิด มีการใช้น้ำในปริมาณน้อยและไม่มีน้ำเสียปล่อยทิ้ง รวมทั้งยังได้ชี้แจงถึงแนวทางการเข้ามาส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการปลูกพืชพลังงานาทดแทน คือ หญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชพลังงานที่ปลูกได้ง่าย มีระยะเวลาการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถตัดจำหน่ายได้หลายครั้งในหนึ่งปี ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่แน่นอน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและบริษัทฯ เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

หลังจากนั้น ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสีย รวมถึงแนวทางและรูปแบบในการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งคณะทำงานของบริษัทฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ จนชาวบ้านเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์และความเหมาะสมของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพื้นที่ จึงทำให้การทำประชาคมในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี โดยชาวบ้านลงมติเห็นด้วยกับการการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว 7 โครงการ รวมกำลังการผลิต 6.93 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการที่จังหวัดชัยนาท ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านการจัดประชาคมแล้ว  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าฯ ในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค