ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โครงการ "ล้านเล่ม ร้อยโรงเรียน"

 โครงการ "ล้านเล่ม ร้อยโรงเรียน"

     เนื่องด้วยทางบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “ล้านเล่ม ร้อยโรงเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกิจกรรม CSR ขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาคหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการเรียน และ หนังสือสำหรับอ่านเพื่อการพัฒนาสำหรับเด็ก ในเขตถิ่นทุรกันดาร และ โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือสำหรับอ่านเพื่อการพัฒนาของเด็กในระดับชั้นต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการขอรับบริจาคหนังสือชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเรียน (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ,อนุบาล ,ประถม ,มัธยม เป็นต้น) ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ ต่อไป

     สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อาริยา กาวิลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 02-9938982 กด 0 (ศูนย์)

 

     ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคมร่วมกับเราในครั้งนี้ค่ะ