ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบสำรองไฟฟ้า

ระบบสำรองไฟฟ้าที่บริษัทจำหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) ระบบสำรองไฟฟ้ากระแสตรง และ

2) ระบบสำรองไฟฟ้ากระแสสลับ