นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
12 เม.ย. 2018
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 เม.ย. 2018
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
11 เม.ย. 2018
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
02 เม.ย. 2018
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
02 เม.ย. 2018
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
20 มี.ค. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข
28 ก.พ. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 ก.พ. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข
28 ก.พ. 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 ก.พ. 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W1 (F53-5)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
29 ม.ค. 2018
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 ม.ค. 2018