นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15 พ.ค. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2018
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
11 พ.ค. 2018
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
12 เม.ย. 2018
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 เม.ย. 2018
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
11 เม.ย. 2018
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
02 เม.ย. 2018
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
02 เม.ย. 2018
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
20 มี.ค. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข
28 ก.พ. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 ก.พ. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข
28 ก.พ. 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2018
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28 ก.พ. 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W1 (F53-5)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ
29 ม.ค. 2018