นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W1 (F53-5)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 ก.พ. 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
29 ม.ค. 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทุนในบริษัทเจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
29 ม.ค. 2018
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 ม.ค. 2018
กำหนดการใช้สิทธิของ PSTC-W1 ครั้งที่ 4
04 ม.ค. 2018
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
22 ธ.ค. 2017
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ธันวาคม 2560
20 ธ.ค. 2017
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
20 ธ.ค. 2017
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
20 ธ.ค. 2017
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 2017
แจ้งผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ครั้งที่ 2 (แก้ไข)
13 ธ.ค. 2017
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
13 ธ.ค. 2017
แจ้งผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ครั้งที่ 2
13 ธ.ค. 2017
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2560
01 ธ.ค. 2017
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
30 พ.ย. 2017
แจ้งผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ครั้งที่ 1
30 พ.ย. 2017