นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
17 พ.ย. 2015
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 (เพิ่มทุน)
17 พ.ย. 2015
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (ไทย/อังกฤษ)
28 ต.ค. 2015
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (ไทย/อังกฤษ)
22 ก.ย. 2015
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
24 ส.ค. 2015
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
24 ส.ค. 2015
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
24 ส.ค. 2015
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
24 ส.ค. 2015
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
24 ส.ค. 2015
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
19 พ.ค. 2015
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
19 พ.ค. 2015
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558
30 เม.ย. 2015
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
26 มี.ค. 2015
แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
13 มี.ค. 2015
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
02 มี.ค. 2015
การจัดตั้งบริษัทย่อย
02 มี.ค. 2015