ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน

 

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทโดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์บรรยากาศ การจัดอบรมความปลอดภัย หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

และการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

บริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามกฎหมายกำหนด โดยสถาบันฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ซึ่งเข้าร่วมการอบรม

ณ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ห้องพระอาทิตย์ ในวันที่  24  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 - 17.00 น.