นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1

ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1)
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (PSTC-W1) ครั้งที่ 4 (วันที่ใช้สิทธิ 31/01/2561)

 

PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญ
ที่อยู่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2993-8982
เบอร์โทรสาร 0-2993-8983
เว็บไซต์ http://www.pst.co.th
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม                     ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 19 ธันวาคม 2557
ราคาพาร์ 0.10 บาท
ทุนจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท @ราคาพาร์ 0.10 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 644,160,268.70 บาท @ราคาพาร์ 0.10 บาท 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 450,000,000 หุ้น 
ESOP 1 : 1 จำนวน 50,000,000 หน่วย

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ( ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 )
  จำนวนหุ้น %
1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 533,340,000 12.03
2. นางวัลลภา ไตรโสรัส 510,700,000 11.52
3. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 408,646,000 9.22
4. นายศึกษิต เพชรอำไพ 159,908,500 3.61
5. นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 130,380,000 2.94
6. นายภาณุ ศีติสาร 70,750,000 1.60
7. นายวศิน เดชกิจวิกรม 64,500,000 1.46
8. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 63,900,000 1.44
9. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 59,800,000 1.35
10. นายอภิรัตน์ สิโรดม 44,000,000 0.99

 

บริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น (%)
1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
3. บริษัท วินด์โกกรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 100
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 100
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 51
14. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
15. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100
18. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100
19. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
20. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100
21. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง 51
     บริษัทร่วม
21. บริษัท ทริปเปิล เอส อีโค่ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15
22.บริษัท พีวี กรีน จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19.99

 

ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน ณ ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท                                                                                                       MW      COD
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด 2.00 2554
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด 1.00 2557
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด 1.00 2557
บริษัท พีวี กรีน จำกัด 1.00 2557
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี 1.00 2558
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ. สระแก้ว 5.00 2559
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด  5.00 2559
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด 1.00 2555
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด 4.00 2557
4.00 (เฟส 2) 2561
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด 2.00 2558
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด 4.60 2560
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด        1.00               2557
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด 8.00 2558
บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด 7.00 อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
 

 

โครงการที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอฯ
  กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)
1. บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 7 โครงการ 7.00
2. บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะในรูปแบบความร้อน 1 โครงการ 8.00