นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

Q1/2561

Q1/2560

2560

งบกำไรขาดทุน (หน่วย:บาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ

650,326,000

212,345,000

1,344,096,961

ต้นทุนการขายและให้บริการ

549,847,000

147,730,000

1,065,243,993

ค่าใช้จ่ายในการขาย

6,957,000  

 1,5990,000

13,078,911 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

41,295,000

 30,721,000

131,532,533

กำไรขั้นต้น

100,479,000 64,615,000 278,852,968

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(21,366,000)

(22,874,000)

(99,681,350) 

EBITDA

67,073,000

39,208,000

266,691,808

กำไรสุทธิ

24,356,000

12,287,000

43,205,183

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

920,156,000

467,264,000

1,283,645,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,918,756,000

  2,797,503,000

4,462,895,000

หนี้สินหมุนเวียน

1,706,473,000

1,478,504,000

1,771,789,000

หนี้สินไม่หมุนเวียน

490,983,000

395,729,000

360,177,000

ส่วนของผู้ถือหุ้น

                  3,641,456,000                       1,390,534,000                       3,614,574,000