นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายการ จำนวนเงิน (บาท)
2560       2559 2558
งบกำไรขาดทุน (หน่วย:บาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,344,096,961 622,112,683 484,079,783
ต้นทุนการขายและให้บริการ 1,065,243,993 466,643,499 345,468,700
ค่าใช้จ่ายในการขาย 13,078,911       7,744,095   5,105,229 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 131,532,533 146,114,748 103,210,499
กำไรขั้นต้น 278,852,968 132,213,743 134,527,457
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (99,681,350) (39,163,533) (15,169,382)  
EBITDA 266,691,808 61,645,839 50,528,426
กำไรสุทธิ 43,205,183 (38,549,569) 14,754,013
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย:บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,283,645,183  697,707,244 354,051,391 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,462,894,948           2,722,991,712  602,278,285
หนี้สินหมุนเวียน 1,771,789,012 1,687,252,327 311,677,557   
หนี้สินไม่หมุนเวียน 360,176,630 355,562,774 102,133,970              
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,614,574,489     1,377,883,855 542,518,149  
อัตราส่วนทางการเงิน 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 3.33 0.02 3.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 1.84 -4.35 10.89
  อัตรากำไรขั้นต้น % 20.75 22.08 33.99
  อัตรากำไรสุทธิ % 3.37 -6.71 8.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 0.75 1.50 0.75
  กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.01 -0.01 0.01
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.56 0.31 0.23