นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ   ไตรมาส 1/2562 2561 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)
  รวมสินทรัพย์                   7,523.26            6,763.94            5,746.54
  รวมหนี้สิน                   3,545.62            2,805.15            2,131.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                   3,168.53            3,133.69            2,831.82
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:ล้านบาท)
  รวมรายได้                      765.70            2,986.65            1,362.66
  รวมค่าใช้จ่าย                      691.71            2,752.49            1,209.86
  EBITDA                      101.75               358.69               266.78
  กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้                        73.99               234.16               152.80
  กำไรสุทธิ                        37.18                 84.64                 43.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท)                          0.01 0.01 0.01
  ทุนที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น)          6,878,653,780   6,555,259,162   6,441,602,687
อัตราส่วนทางการเงิน 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                          3.24 2.84 2.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                          3.71 3.74 3.33
  อัตรากำไรสุทธิ                          4.86 2.83 3.17
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                          1.12 0.90 0.75