นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

Q2/2561

Q2/2560

2560

งบกำไรขาดทุน (หน่วย:บาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ

1,475,640,000

430,780,000

1,344,096,961

ต้นทุนการขายและให้บริการ

1,257,580,000

302,890,000

1,065,243,993

ค่าใช้จ่ายในการขาย

14,428,000

4,429,000

13,078,911 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

85,519,000

63,485,000

131,532,533

กำไรขั้นต้น

218,060,000 127,890,000 278,852,968

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(45,303,000)

(44,624,000)

(99,681,350) 

EBITDA

189,770,000

125,680,000

266,691,808

กำไรสุทธิ

55,540,000

25,950,000

43,205,183

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

983,500,000

492,690,000

1,283,645,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,269,760,000

2,359,880,000

4,462,895,000

หนี้สินหมุนเวียน

1,965,200,000

1,538,660,000

1,771,789,000

หนี้สินไม่หมุนเวียน

471,650,000

366,190,000

360,177,000

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,680,200,000            1,404,180,000 3,614,574,000