นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายการ จำนวนเงิน (บาท)
2559       2558 2557
งบกำไรขาดทุน (หน่วย:บาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 622,112,683 484,079,783 448,210,527
ต้นทุนการขายและให้บริการ 466,643,499 345,468,700 279,854,607
ค่าใช้จ่ายในการขาย    7,744,095     5,105,229     5,512,407
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 146,114,748 103,210,499 91,121,381
กำไรขั้นต้น 132,213,743 134,527,457 144,105,736
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (39,163,533) (15,169,382)   (28,492,727)
EBITDA 61,645,839 50,528,426 96,253,132
กำไรสุทธิ (38,549,569) 14,754,013 38,605,223
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย:บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน   697,707,244 354,051,391    454,778,374
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    2,722,991,712        602,278,285 450,485,813
หนี้สินหมุนเวียน 1,687,252,327 311,677,557     313,673,089
หนี้สินไม่หมุนเวียน   355,562,774 102,133,970               75,209,949
  ส่วนของผู้ถือหุ้น   1,377,883,855 542,518,149   516,381,149
อัตราส่วนทางการเงิน 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.02 3.17 4.93
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -4.35 10.89 2.79
  อัตรากำไรขั้นต้น % 22.08 33.99 28.03
  อัตรากำไรสุทธิ % -6.71 8.61 3.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 1.50 0.75 0.76
  กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) -0.01 0.01 0.02
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.31 0.23 0.24