ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

          เป็นการให้บริการในลักษณะวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้าง (EPC) แบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project) โดยบุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid Connected System) ระบบผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งอิสระ (Stand Alone System) รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid System) ทั้งในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ เป็นต้น