ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบสำรองไฟฟ้า

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1. ระบบสำรองไฟฟ้ากระแสตรง อาทิ Rectifire, Inverter, Converter และ Battery เป็นต้น 

2. ระบบสำรองไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีอุปกรณ์หลักคือ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninter uptible Power Suppy หรือ UPS)