เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

     

     บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบสำรองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบสำรองไฟฟ้าโดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานลม (Wind Power) และพลังงานชีวมวล (Biomass Power) และธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงานและระบบอื่นๆ (Energy Saving Solution) โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้