เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

CAREER

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสที กลุ่มธุรกิจผู้เชียวชาญด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้านการขาย การออกแบบ และการให้บริการหลังการขายระบบสำรองไฟฟ้า และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 

 

1. วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

     • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
     • วุุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาเกี่ยวข้อง
     • ประสบการณ์ สำหรับควบคุมไซต์งานก่อสร้าง 1-2 ปี 
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
     • ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารได้
     • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ออกแบบ ตรวจสอบแผนระบบไฟฟ้าของโครงการ
     • จัดทำ ตรวจสอบ BOG ระหว่าง PST กับ Sup
     • จัดควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Sup ให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา
     • ควบคุมงานโครงการ
     • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     • ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง


2. Sales Engineer / Sales Excutive  

คุณสมบัติ

     • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
     • วุุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ, บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
     • ประสบการณ์ในงานขายและการขายงานโครงการ 1-2 ปี
     • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Visio, Outlook ได้ 
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
     • มีบุคลิกเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีทักษะการเจรจาต่อรอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้
     • จัดทำเอกสารเสนอราคา
     • ออกแบบระบบให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
     • จัดทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละเดือน
     • พบลูกค้าเพื่อ Update ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
     • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


3. IT Support

คุณสมบัติ

     • เพศชาย  อายุ 20 -35 ปี
     • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
     • มีความรู้ด้าน Software , Hardware และ Network
     • Service Mind , อดทน มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
     • หากมีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ดูแลระบบ Network ( Computer network ) 
     • ประกอบ ติดตั้ง ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     • ซ่อมแซม บำรุงรักษา Software , Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

สวัสดิการ

    • ประกันสังคม
    • เงินเบี้ยเลี้ยง
    • ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
    • ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
    • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
    • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
    • เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
    • การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • ประกันชีวิตกลุ่ม
    • ค่ารักษา IPD
    • ค่ารักษา OPD  30 ครั้ง/ปี
    • ค่าทำฟัน 1,500 บาท/ปี
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%
    • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
    • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
    • ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก
    • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
    • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 5110, 5112  หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail : suparat@pst.co.th

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์    : +66 (0) 2993 8982 (อัตโนมัติ)
โทรสาร    : +66 (0) 2993 8983