เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

CAREER

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสที กลุ่มธุรกิจผู้เชียวชาญด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้านการขาย การออกแบบ และการให้บริการหลังการขายระบบสำรองไฟฟ้า และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. Energy Management Solution Manager (EMS Manager)

คุณสมบัติ

     • เพศชาย  อายุ 30-45 ปี
     • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หากพูดภาษาจีน/ภาษาเกาหลี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถเดินทางต่างประเทศได้
     • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป  ในโครงการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • บริหารงาน management solution ด้านพลังงานภายในอาคาร
     • นำเข้าและพัฒนาระบบ Energy Management Solution 
     • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


2. Energy Management Solution Engineer (EMS Engineer)

คุณสมบัติ

     • เพศชาย  อายุ 22-30 ปี
     • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หากพูดภาษาจีน/ภาษาเกาหลี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถเดินทางต่างประเทศได้
     • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ในโครงการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ดำเนินงานด้าน management solution ด้านพลังงานภายในอาคาร
     • ประสานงานนำเข้าและพัฒนาระบบ Energy Management Solution 
     •  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 

3. วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

     • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
     • วุุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาเกี่ยวข้อง
     • ประสบการณ์ สำหรับควบคุมไซต์งานก่อสร้าง 1-2 ปี 
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
     • ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารได้
     • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ออกแบบ ตรวจสอบแผนระบบไฟฟ้าของโครงการ
     • จัดทำ ตรวจสอบ BOG ระหว่าง PST กับ Sup
     • จัดควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Sup ให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา
     • ควบคุมงานโครงการ
     • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     • ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง


4. SYSTEM ENGINEER

คุณสมบัติ

     • เพศชาย อายุ 23-35 ปี 
     • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร หรือที่เกี่ยวข้อง
     • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
     • มีทักษะการสื่อสารสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
     • มีประสบการณ์ทำงานทางหาร System Engineer พิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • สนับสนุนงานฝ่ายขายทางด้านเทคนิค
     • สำรวจสถานที่เพื่อประเมินต้นทุนนำเสนอสินค้า
     • รู้จัก และเป็นผู้รู้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
     • จัดเตรียมเอกสารการประมูลงาน
     • หาข้อมูลคู่แข่ง และเปรียบเทียบสินค้าของคู่แข่ง
     • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการ

    • ประกันสังคม
    • เงินเบี้ยเลี้ยง
    • ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
    • ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
    • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
    • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
    • เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
    • การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • ประกันชีวิตกลุ่ม
    • ค่ารักษา IPD
    • ค่ารักษา OPD  30 ครั้ง/ปี
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%
    • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
    • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
    • ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก
    • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
    • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 5110, 5112  หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail : suparat@pst.co.th

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์    : +66 (0) 2993 8982 (อัตโนมัติ)
โทรสาร    : +66 (0) 2993 8983