เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

CAREER

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสที กลุ่มธุรกิจผู้เชียวชาญด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้านการขาย การออกแบบ และการให้บริการหลังการขายระบบสำรองไฟฟ้า และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 

1. นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

คุณสมบัติ

     • เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
     • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร  การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์งานงานนักลงทุนสัมพันธ์และการตลาดพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี
     • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี
     • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมMS OfficeโดยเฉพาะMS Excelเป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์และข้อบังคับของ ตลท. และ กลต.
     • ดูแลการรายงานข้อมูลของบริษัทฯ และตอบคำถามนักลงทุน
     • จัดทำรายงานประจำปี  และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนด
     • ร่วมจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น,บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนรายไตรมาส และการเยี่ยมชมกิจการ
     • ประสานงาน การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น นักวิเคราะห์ พบผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
     • ประสานงานเรื่องงานทะเบียนผู้ถือหุ้น กับTSD  และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนกับกระทรวงพาณิชย์
     • ประสานงานกับเลขานุการบริษัทและกรรมการคณะต่างๆรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
     • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


2. วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

     • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
     • วุุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาเกี่ยวข้อง
     • ประสบการณ์ สำหรับควบคุมไซต์งานก่อสร้าง 1-2 ปี 
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
     • ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารได้
     • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ออกแบบ ตรวจสอบแผนระบบไฟฟ้าของโครงการ
     • จัดทำ ตรวจสอบ BOG ระหว่าง PST กับ Sup
     • จัดควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Sup ให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา
     • ควบคุมงานโครงการ
     • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     • ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง


3. วิศวกรพัฒนาธุรกิจ (Business Development Engineer) 

คุณสมบัติ

     • เพศชาย - หญิง อายุ 22-30ปี
     • วุุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า  พลังงานสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
     • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
     • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Outlook ได้ 
     • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ถูกต้อง
     • ประสบการณ์งานพัฒนาโครงการ 1-5 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • ติดต่อประสานงาน งานพัฒนาธุรกิจใหม่ งานโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
     • ปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีพลังงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
     • บริหารโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล วางแผนงานโรงไฟฟ้าชีวมวล  รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมา Tumkey EPC
     • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


4. SYSTEM ENGINEER

คุณสมบัติ

     • เพศชาย อายุ 23-35 ปี 
     • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร หรือที่เกี่ยวข้อง
     • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
     • มีทักษะการสื่อสารสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
     • มีประสบการณ์ทำงานทางหาร System Engineer พิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     • สนับสนุนงานฝ่ายขายทางด้านเทคนิค
     • สำรวจสถานที่เพื่อประเมินต้นทุนนำเสนอสินค้า
     • รู้จัก และเป็นผู้รู้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
     • จัดเตรียมเอกสารการประมูลงาน
     • หาข้อมูลคู่แข่ง และเปรียบเทียบสินค้าของคู่แข่ง
     • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการ

    • ประกันสังคม
    • เงินเบี้ยเลี้ยง
    • ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
    • ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
    • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
    • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
    • เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
    • การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • ประกันชีวิตกลุ่ม
    • ค่ารักษา IPD
    • ค่ารักษา OPD  30 ครั้ง/ปี
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%
    • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
    • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
    • ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก
    • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
    • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 5110, 5112  หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail : suparat@pst.co.th

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์    : +66 (0) 2993 8982 (อัตโนมัติ)
โทรสาร    : +66 (0) 2993 8983