เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 • คุณภาณุ ศีติสาร
  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 • คุณสุวิทย์ สิงหจันทร์
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • คุณพระนาย กังวาลรัตน์
  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • คุณอนงค์ พานิชเจริญนาน
  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • คุณอัณณพ พุ่มกุมาร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 • คุณพิทยาธร มฤทุสาธร
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 • คุณวรพงศ์ จำจด
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • คุณกัมพล ตติยกวี
  กรรมการ